Šalda, František X. (1867-1937), Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker

Šalda František X., Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker. *Reichenberg (Liberec, Böhmen), 22. 12. 1867; †Prag, 4. 4. 1937. Sohn eines Postbeamten; stud. 1886–91 an der Tschech. Univ. Prag Jus, dann mit Unterbrechungen Phil., 1910 Dr. phil., 1916 Habil. an der Tschech. Univ. Prag für moderne westeurop. Literaturen, 1919 o. Prof. Er publ. ab 1885 krit. Beitrr. und Essays, mitunter auch Feuilletons, Ged. und Erz. in zahlreichen, tw. von ihm red. oder mitred. Z. und Ztg. wie „Volné směry“ (Red. 1902–07) und „Tvorba“ (Red. 1925–27, Hrsg. 1925–28). Ab 1923 fungierte er als Red. der R. „Národní knihovna“, ab 1928 von „Melantrichova knižnice“, 1930 des „Almanach Kmene 1930/31“, 1928–37 war er Hrsg. der Z. „Šaldův zápisník“, die nur aus eigenen Beitrr. bestand. 1933 gründete er das sog. Š. Komitee zur Unterstützung von Flüchtlingen aus Deutschland.Š. wurde zum bedeutendsten und maßgebendsten tschech. Literaturkritiker seiner Zeit, der die Kritik nicht nur zum gleichwertigen und selbständigen Bestandteil der tschech. Literatur erhob, sondern auch das gesamte nationale Kulturschaffen sowie das öff. Leben in diese Kritik einbezog. Ab 1892 verfaßte er, stets für moderne Strömungen empfänglich, unzählige Artikel, Essays, Rezensionen und Polemiken über tschech., aber auch europ., vorwiegend roman., Literaturen und Dramen. In seinen Anfängen hauptsächlich von E. Hennequin und J.-M. Guyau beeinflußt, akzentuierte er als Kritiker die Tiefe und Wahrhaftigkeit des Erlebnisses des Künstlers und seine Fähigkeit, die chaot. und widersprüchliche Welt in die Ordnung des Werkes umzuwandeln. Stark durch den Individualismus der Jh.Wende geprägt, berücksichtigte er jedoch immer die soziale Funktion der Literatur.

W.: (Erstaufl.): Boje o zítřek (Kämpfe um das Morgen) (= Dráhy a cíle 1), 1905; Moderní literatura česká (Moderne tschech. Literatur), 1909; Život ironický a jiné povídky (Das iron. Leben und andere Geschichten), 1912; Spisy F. X. Š. (F. X. Š.s Schriften), 5 Bde., 1912–18; Duše a dílo (Seele und Werk), 1913; Zástupové (Die Scharen), 1921 (Drama); Dítě (Das Kind), 1923 (Drama); Dílo F. X. Š. (F. X.Š.s Werke), 2 Bde., 1925–26; Tažení proti smrti čili Pán, který nemohl zestárnout (Kampf dem Tod oder Der Herr, der nicht alt werden konnte), 1926 (Drama); O nejmladší poesii české (Über die jüngste tschech. Poesie), 1928; Dílo F. X. Š. (F. X. Š.s Werke), 11 Bde., 1934–41; Dřevoryty staré i nové (Alte und neue Holzschnitte), 1935; Časové i nadčasové (Das Zeitliche und das Überzeitliche), 1936; Nova et vetera, 1938 (Ged.); Vzájemné dopisy O. Březiny a F. X. Š. (Briefwechsel O. Březina mit F. X. Š.), hrsg. von E. Chalupný, 1939; Přátelství z konce století (Eine Freundschaft am Ende des Jh.), hrsg. von V. Hellmuth-Brauner, 1939 (Briefwechsel mit Z. Braunerová); F. X. Š. – M. Marten, hrsg. von E. Chalupný, 1941 (Briefwechsel); Listy o poesii a kritice. Vzájemné dopisy F. X. Š. a F. Chudoby (Briefe über Poesie und Kritik. Briefwechsel von F. X. Š. mit F. Chudoba), hrsg. von B. Chudoba, 1945; Z dopisů J. Horovi (Briefe an J. Hora),hrsg. von J. Pistorius, 1947; F. X. Š. J. Pojarovi, hrsg. von J. Pojar, 1947 (Briefwechsel); Soubor díla F. X. Š. (F. X. Š.s sämtliche Werke), 20 Bde., 1947–63; Dám listu nejlepší, co mám . . . (Im Brief gebe ich mein Bestes), hrsg. von E. Macek, 1966 (Briefwechsel mit O. Fischer); Dopisy S. Buonaccini (Briefe an S. Buonaccini), hrsg. von M. Křížková, 1967; F. X. Š. – A. Sova, Dopisy (F. X. Š. – A. Sova, Briefe), hrsg. von J. Zika (= Prameny k dějinám české literatury 6), 1967; Tíživá samota. Korespondence F. X. Š. a R. Svobodové (BedrückendeEinsamkeit. F. X. Š.s Briefwechsel mit R. Svobodová), hrsg. von J. Loužil, J. Mourková und J. Wagner (= Paměti, korespondence, dokumenty 45), 1969; Listy F. X. Š. a Z. Nejedlého . . . (Briefe F. X. Š.s an Z. Nejedlý . . .) 1910–32, hrsg. von V. Pekárek, 1974; Publ. in Literární listy, Rozhledy, Lumír, Naše doba, Česká revue, Národní listy, Venkov, Lípa, Prager Presse, České slovo, Literární rozhledy, Literární svět. Listy pro umění a kritiku, Slovo a slovesnost, Novina,Česka kultura, Kmen, Kritika; etc.
L.: Listy pro umění a kritiku, 1937, S. 121ff; V. Černý, Myšlenka hrdinskéosobnosti u F. X. Š. a otázka jeho duchovní podstaty, in: Kritický měsíčník 1, 1938, S. 145 ff; O. Králík, Š. stylový absolutismus, in: Slovo a slovesnost 8, 1942, S. 181 ƒƒ.; V. Černý, Š. evropanství, in: Kritický měsǐčník 8, 1947, S. 429ff.; O. Králík, O metodu Š. polemik, in: Vyšehrad 2, 1947, n. 2/3, S. 38ff; J. Patočka, Š. mezi včerejškem a dneškem, in: Naše doba 54, 1947/48, S. 104ff.; F. Vodička, Š. básník,in: Slovo a slovesnost 10, 1947/48, S. 193ff.; J. Träger, F. X. Š. a divadlo, in: Kytice 3, 1948, S. 215ff.; Slovenské pohl’ady, 1957, n. 4; J. Brabec, Integrační tendence v Š. kritickém díle, in: Česká literatura 15, 1967, S. 453ff.; V. Černý, FXŠ – TGM (F. X. Š. – T. G. Masaryk), in: Host do domu 14, 1967, n. 12, S. 8ff.; B. Fučík, Co F. X. Š. už nenapsal, in: Orientace, 1967, n. 6, S. 20ff.; M. Jelínek, Styl F. X. Š., in: Naše řeč 50, 1967, S. 257ff.; O. Sus, Prehistorie Š. symbolické estetiky a její kontext, in:Estetika 4, 1967, S. 321ff.; J. Mourková, Etické aspekty Š. kritického postoje, in: Česká literatura 16, 1968, S. 314ff.; O. Sus, Debut české duchovědné estetiky, F. X. Š., T. G. Masaryk a německé myšlení, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské univ. 17, 1968, R. B, Bd. 15, S. 65ff.; F. Vodička, Formování Š. kritického typu, in: Struktura vývoje, 1969, S. 284ff.; E. Macek, Soupis uveřejněné korespondence F. X. Š., in: Literární archív 3/4, 1969, S. 461ff.; A. Závodský, Š. drama Zástupové a jeho osudy v českém kulturním životě, in: Otázky divadla a filmu 1 (= Opera univ. Purkynianae Brunensis, facultas philosophica 154), 1970, S. 97ff.; E. Taxová, Specifická varianta eseje v Š. Bojích o zítřek, in: Česká literatura 29, 1981, S. 1ff.; E. Macek, Příspěvek k šaldovské topografii, in: Muzeum a současnost 5, 1982 S. 131 ff.; F. X. Š., red. von J. Hora, 1932; O. Fischer, Š. češství, 1936; F. Götz, F. X. Š., 1937; J. B. Svrček, F. X. Š. boje a zápasy o výtvarné umění, 1947; J. Pistorius, Bibliografie díla F. X. Š., (1948); J. Mukařovský, Kapitoly z české poetiky 1, 1948, S. 303ff.; E. Macek, Materiály k bibliografii F. X. Š., in: Česká bibliografie 1 (= Edice národní knihovny v Praze 8), 1959, S. 175ff.; O. Králík, F. X. Š. a J. Vrchlický, 1967; L. Svoboda, F. X. Š. (= Odkazy pokrokových osobností naší minulosti 21), 1967; F. X. Š. 1867–1937–1967, red. von F. Vodička et al., 1968; V. Černý, Dialog F. X. Š. – K. Čapek, in: Sborník pětadvacíti, 1969, S. 207ff.; Études Romanes de Brno 4 (= Opera univ. Purkynianae Brunensis, facultas philosophica 143), 1969, Tl. A, S. 11ff.; L. Lantová, Hledaní hodnot (= Rozpravy Československé akad. věd. Řada společenských věd, NS 79/6), 1969; F. Skácelík, Krásná setkání, 1970; S. Bielfeldt, Die čech. Moderne im Frühwerk Š.s ( = Forum Slavicum 31), 1975; L. Štoll, Občan F. X. Š., 1977; F. Buriánek, Kritik F. X. Š., 1987.
(J. Opelík)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 9 (Lfg. 45, 1988), S. 385f.
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>