Vida - Vogel

Vogelsang - Výmola

Vacano - Vay von Vaja

Vazny - Veverka