Taafe - Telfner

Telfy - Thöny

Thomas - Töply

Töpper - Traub

Traunfellner - Tuma

Tumlirz - Tyssowski