Vacano - Vay von Vaja

Vazny - Veverka

Vida - Vogel

Vogelsang - Výmola